Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) se uplatní při prodeji zboží v internetovém obchodě dostupném na internetové adrese eshop.nasekano.cz („e-shop“) nebo při prodeji zboží prostřednictvím objednávky na telefonním čísle +420 608 211 558 nebo odesláním emailu na adresu objednavka@nasekano.cz buď v textové podobě nebo vyfocený formulář provozovaných společností Prago prolife s.r.o., se sídlem Praha 17, K trninám 8/616, PSČ 163 00, IČO: 063 083 34 642, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 279457 (dále jen „dodavatel“) odběratelům, kteří jednají v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „odběratel“). Obchodní podmínky se objednáním stávají neoddělitelnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu či výše uvedených způsobů objednávek a součástí Rámcové kupní smlouvy, byla-li taková mezi dodavatelem a odběratelem uzavřena.

Pokud dodavatel nabízí zákazníkům jakoukoliv akci, která má nebo bude mít vlastní podmínky, mají podmínky této akce přednost před VOP, pokud by však jakékoli ujednání z podmínek akce bylo neplatné nebo nevymahatelné, užije se ujednání VOP namísto ujednání z takové akce. Akce může být omezena časově a/nebo množstvím prodaného zboží, případně může mít i jiné další podmínky a omezení. Dodavatel je oprávněna takovou akci kdykoli zrušit.

 1. Uzavření kupní smlouvy

1.1. V e-shopu a výše uvedených způsobech objednávky dodavatel prezentuje zboží, které odběratel může poptávat. Prezentaci zboží v e-shopu nelze považovat za nabídku k uzavření kupní smlouvy. K objednání odesláním objednávky zboží nebo jedním ve výše uvedených způsobů objednávky dává odběratel dodavateli nabídku k uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena odesláním objednávky. Poté dodavatel potvrzuje zboží, které může být dodáno a potvrzuje dodání, jak je blíže specifikováno v čl. 2.4. Obchodních podmínek.

 1. Objednání zboží a potvrzení

2.1. Před odesláním objednávky je odběrateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje obsažené v objednávce.

2.2. V objednávce podané musí odběratel uvést jméno, IČO (nebo svou id u dodavatele) a informace nezbytné pro doručení zboží tedy telefonní číslo, adresu pro doručení zboží a dobu, kdy je schopen zboží převzat.

2.3. Odesláním objednávky zboží je odběratel vázán svou nabídkou k uzavření kupní smlouvy až do jejího uzavření nebo do zrušení objednávky, které je učiněno v souladu s těmito Obchodními podmínkami.

2.4. Odesláním objednávky odběratel potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2.5. Dodavatel potvrdí odběrateli vytvoření objednávky automatickým e-mailem. V dalším e-mailu potvrdí dodavatel odběrateli, které zboží má dodavatel aktuálně k dispozici a může být dodáno. Až e-mail s potvrzením zboží, které dodavatel může dodat, je akceptací nabídky odběratele k uzavření kupní smlouvy ze strany dodavatele.

2.6. Dodavatel negarantuje dostupnost zboží prezentovaného v e-shopu. Dodavatel si vyhrazuje právo objednávku odběratele zcela či částečně odmítnout a zboží nedodat, a to i pro případ chybně uvedené ceny zboží prezentovaného v e-shopu nebo v případě náhlé výrazné změny nákupní ceny zboží. Odběratel bude o odmítnutí části nebo celé objednávky informován e-mailem či telefonicky a může mu být nabídnuto náhradní zboží.

2.7. Dodavatel je dále oprávněn stanovit maximální limity odběru jednotlivých položek zboží či objednané nadměrné množství zboží nedodat, případně objednané množství omezit na základě vlastní úvahy. Odběratel bude o odmítnutí části nebo celé objednávky informován e-mailem či telefonicky.

2.8. Odběratel je oprávněn svou objednávku kdykoliv zrušit nebo změnit na telefonním čísle 608 211 558 (v době od 8:00 do 20:00) až do potvrzení dodavatele o tom, které zboží může dodavatel dodat.

III. Cenové a platební podmínky

3.1. Ceny zboží uvedené na internetových stránkách jsou konečné. Dodavatel není plátcem DPH. Při nákupu se uplatní ceny zboží platné v okamžiku odeslání objednávky odběratelem.

3.2. V ceně zboží není zahrnuta cena dopravy. Odběratel se zavazuje uhradit dodavateli spolu s cenou zboží i cenu dopravy ve výši 55 Kč. V případě, že cena zboží přesáhne 500 Kč bez DPH, je cena dopravy zdarma.

3.3. Odběratel se zavazuje uhradit cenu zboží i cenu dopravy v hotovosti přepravci při převzetí zboží, nebyl-li mezi stranami dohodnut jiný způsob platby týkající se objednávky zboží z e-shopu či z jiného výše uvedeného způsobu objednávky.

3.4. Dodavatel si vyhrazuje právo možnosti změn aktuálních cen zboží uvedených na internetových stránkách.

3.5. Odběratel souhlasí s tím, že mu budou daňové doklady vystavovány a doručovány v elektronické podobě ve smyslu § 26 odst. 3 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

 1. Dodání a převzetí zboží

4.1. Dodavatel dodá zboží zpravidla v den, který odběratel v e-shopu nebo jednou z dalších výše uvedených zvolil možností uzavřel objednávku, není-li u zboží uvedeno jinak. V případě, že by doba dodání měla být výrazně prodloužena, vyhrazuje si dodavatel právo kontaktovat odběratele ohledně dalšího postupu.

4.2. Místem dodání je území Hlavní město Prahy a po dohodě i Středočeský kraj. V případě, že je zboží dodáváno prostřednictvím jiného přepravce, než je dodavatel, přechází nebezpečí škody na zboží na odběratele okamžikem předání zboží prvnímu přepravci. V případě, že zboží dopravuje odběrateli dodavatel, přechází nebezpečí škody na zboží na odběratele předáním zboží odběrateli.

4.3. Vlastnické právo ke zboží je na odběratele převedeno okamžikem úplného zaplacení kupní ceny. Nebezpečí na věci odběratele přechází převzetím zboží.

4.4. Marným doručením není dotčeno právo dodavatele požadovat a vymáhat náhradu škody, která mu v souvislosti s marným doručením vznikla. V případě požadavku odběratele na opětovné doručení je dodavatel oprávněn opětovně účtovat odběrateli cenu dopravy.

4.5. Pro objednání pro ranní závoz od 7:00 do 11:00 je odběratel povinen odeslat objednávku do 15:00. Pro večerní rozvoz od 20:00 do 23:00 je odběratel povinen odeslat objednávku do 11:00. Pokud odešle objednávku později dodavatel negarantuje dodání zboží, pokud nebude možné zboží doručit v stanoveném čase, bude odběratele informovat o odložení objednávky.

 1. Odstoupení od smlouvy

5.1. Odběratel souhlasí s tím, že od kupní smlouvy uzavřené na základě těchto Obchodních podmínek je oprávněn odstoupit pouze tehdy, pokud dodavatel nedodá objednané zboží do 1 pracovního dne po lhůtě dodání.

 1. Odpovědnost za vady zboží a Reklamace

6.1. Podepsáním dodacího listu odběratel potvrzuje, že zboží zkontroloval a že jej převzal mechanicky nepoškozené.

6.2. Odběratel je povinen při přejímce si zboží prohlédnout, zda nemá zjevné vady. Při zjištění vad je odběratel povinen tyto ihned při přejímce dodavateli oznámit, tzn. vady vyznačit a popsat do dodacího listu a zboží vrátit zpět řidiči dodavatele, který vrácení reklamovaného a existenci vad potvrdí svým podpisem. Za zjevné vady se považuje i) nekvalitní zboží, ii) scházející množství oproti dodacímu listu, iii) dodání jiného než objednaného zboží nebo iv) mechanické poškození zboží při přepravě. Ostatní vady je odběratel povinen reklamovat ihned po jejich zjištění a v záruční době zboží.

6.3. Oznámení vad odběratel učiní podáním písemné zprávy o vadách obchodnímu zástupci dodavatele nebo dodavateli písemně nejpozději do 7 dnů od dodání zboží, přičemž je při reklamaci povinen uvést odběratelské číslo, druh reklamovaného zboží, množství reklamovaného zboží, důvod reklamace, datum dodání reklamovaného zboží a číslo dodacího listu (popř. faktury).

6.4. Vady potravinářského zboží, které se rychle kazí, musí však odběratel reklamovat nejpozději den následující po koupi, jinak jeho právo na uplatnění vad zboží zaniká.

6.5. Je-li na dodaném zboží vyznačena lhůta, do které musí být zboží použito, nebo doba minimální trvanlivosti, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

6.6. Odběratel je povinen reklamované zboží řádně uskladnit.

6.7. K vyřízení reklamace se dostaví do 3 pracovních dnů k odběrateli obchodní zástupce dodavatele, nedohodnou-li se odběratel a dodavatel jinak. V případě, že se obchodní zástupce v této době k odběrateli nedostaví, oznámí tuto skutečnost odběratel dodavateli písemně do 3 dnů po uplynutí této lhůty.

6.8. O provedeném reklamačním řízení bude sepsán obchodním zástupcem dodavatele zápis s určením způsobu vyřízení reklamace.

6.9. Odběratel je povinen předat zboží k reklamaci čisté, kompletní a ve vhodném obalu, aby nedošlo k dalšímu poškození zboží. Za poškození zboží při přepravě způsobené nevhodným obalem je odpovědný odběratel.

6.10. Dodavatel neodpovídá za vady zboží:

 1. a) pokud vadu zboží odběratel způsobil sám tím, že používal zboží v rozporu s návodem na jeho použití či skladování nebo obecně známými pravidly pro jeho použití či skladování, nebo jiným způsobem,
 2. b) pokud odběratel před převzetím zboží o vadě zboží věděl,
 3. c) pokud reklamace odběratele odporuje povaze zboží, zejména pokud jde o rychle se kazící věc,
 4. d) pro které byla poskytnuta sleva z ceny zboží,
 5. e) které vznikly v záruční době v důsledku opotřebení zboží jeho obvyklým užíváním nebo jeho nesprávným či nadměrným používáním nebo po uplynutí doby životnosti zboží,
 6. f) způsobené zásahem neoprávněné osoby na zboží nebo jeho součásti.

6.11. Dodavatel vyřídí reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace odběratelem a po konzultaci s odběratelem sdělí objednateli, jaký způsob vyřízení reklamace dle čl. 6.12. nebo čl. 6.13. těchto Obchodních podmínek zvolil.

6.12. Představuje-li vada zboží nepodstatné porušení smlouvy, má při vyřizování reklamace odběratele dodavatel právo volby mezi odstraněním vady a poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny.

6.13. Představuje-li vada zboží podstatné porušení smlouvy, je dodavatel oprávněn vyřídit reklamaci odběratele dle své volby jedním z následujících způsobů:

 1. a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 2. b) odstranění vady opravou věci,
 3. c) přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo
 4. d) odstoupením od smlouvy a vrácením ceny zboží odběrateli po vrácení zboží odběratelem.

VII. Dostupnost e-shopu

7.1. Dodavatel není odpovědný za technické problémy spojené s dostupností a funkčností e-shopu či jiné z výše uvedených služeb pro objednávku a případnou škodu vzniklou v souvislosti s takovými problémy.

7.2. Dodavatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky e-shopu nebo v důsledku užití webové stránky e-shopu v rozporu s jejím určením.

7.3. Dodavatel si vyhrazuje právo omezit dostupnost e-shopu na dobu nutnou k provedení oprav, údržby nebo upgradu systému i právo provoz e-shopu kdykoliv bez uvedení důvodu ukončit.

VIII. Ochrana osobních údajů a souhlas se zpracováním

8.1. Dodavatel postupuje při zpracování osobních údajů odběratele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochranně osobních údajů“), a se získanými osobními údaji nakládá jako s důvěrnými.

8.2. Odběratel uděluje dodavateli souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, bydliště, telefonní číslo a e-mailová adresa v souladu s ustanovením § 5 zákona o ochraně osobních údajů za účelem zpracování objednávky odběratele. Odběratel rovněž uděluje souhlas, aby tyto údaje byly v plném rozsahu zařazeny do marketingových databází dodavatele a jeho spřízněných osob a využívány k marketingovým účelům, zejména k provádění průzkumů trhů a k zasílání obchodních sdělení týkajících se produktů a služeb dodavatele a jeho spřízněných osob.

8.3. Odběratel zároveň souhlasí, že daňové doklady a dodací listy vystavené dodavatelem za dodávku zboží odběrateli a v nich obsažené osobní údaje, mohou být předány ke zpracování třetí straně za účelem jejich dalšího využití v rámci IT řešení poskytovaného třetí stranou dodavateli anebo odběrateli.

8.4. Odběratel uděluje souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů dobrovolně na dobu 3 let od posledního nákupu nebo od provedení registrace, podle toho, která lhůta uplyne později.

8.5 Odběratel prohlašuje, že pokud poskytne dodavateli osobní údaje dalších osob (např. jejich kontaktní údaje) pro účely jejich uvedení na daňové doklady či dodací listy (a to i za  účelem jejich předání dodavatelem třetím osobám v souladu s těmito podmínkami), má odběratel zajištěny všechny potřebné souhlasy takovýchto osob v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, pokud zákon o ochraně osobních údajů poskytnutí souhlasů vyžaduje.

8.6. Odběratel má v souladu s § 11 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů právo na přístup ke svým údajům a na jejich opravu, blokaci a likvidaci nesprávných údajů, je oprávněn požádat o poskytnutí informací o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a to bezplatně, má právo svůj souhlas kdykoli odvolat písemně na adrese sídla dodavatele a dále má možnost požádat o nezasílání obchodních sdělení. V případě domnělého porušení svých práv má právo obrátit se na dodavatele i na Úřad pro ochranu osobních údajů

8.7. Odběratel souhlasí, že v případě využití služeb zákaznické telefonické linky, pokud ji dodavatel zřídí, mohou být jeho hovory nahrávány za účelem vyhodnocování a zvyšování kvality poskytovaných služeb.

 1. Závěrečná ustanovení

10.1. Tyto Obchodní podmínky a veškeré kupní smlouvy uzavřené za použití e-shopu či jiným způsobem objednávky se řídí právním řádem České republiky. Pro řešení případných sporů z takto uzavřených kupních smluv je místně příslušný Obvodní soud pro Prahu 1, případně Městský soud v Praze, v závislosti na věcné příslušnosti pro daný spor.

10.2. Dodavatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Činnost dodavatele podléhá Státní zemědělské a potravinářské inspekce.

10.3. Dodavatel je oprávněn Obchodní podmínky kdykoli změnit. Nové podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění na internetové stránce e-shopu. Odběratel zasláním objednávky vždy vyjadřuje souhlas s aktuálním zněním Obchodních podmínek.

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) se uplatní při prodeji zboží v internetovém obchodě dostupném na internetové adrese eshop.nasekano.cz („e-shop“) nebo při prodeji zboží prostřednictvím objednávky na telefonním čísle +420 608 211 558 nebo odesláním emailu na adresu objednavka@nasekano.cz buď v textové podobě nebo vyfocený formulář provozovaných společností Prago prolife s.r.o., se sídlem Praha 17, K trninám 8/616, PSČ 163 00, IČO: 063 083 34 642, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 279457 (dále jen „dodavatel“) odběratelům, kteří jednají v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „odběratel“). Obchodní podmínky se objednáním stávají neoddělitelnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu či výše uvedených způsobů objednávek a součástí Rámcové kupní smlouvy, byla-li taková mezi dodavatelem a odběratelem uzavřena.

Pokud dodavatel nabízí zákazníkům jakoukoliv akci, která má nebo bude mít vlastní podmínky, mají podmínky této akce přednost před VOP, pokud by však jakékoli ujednání z podmínek akce bylo neplatné nebo nevymahatelné, užije se ujednání VOP namísto ujednání z takové akce. Akce může být omezena časově a/nebo množstvím prodaného zboží, případně může mít i jiné další podmínky a omezení. Dodavatel je oprávněna takovou akci kdykoli zrušit.

 1. Uzavření kupní smlouvy

1.1. V e-shopu a výše uvedených způsobech objednávky dodavatel prezentuje zboží, které odběratel může poptávat. Prezentaci zboží v e-shopu nelze považovat za nabídku k uzavření kupní smlouvy. K objednání odesláním objednávky zboží nebo jedním ve výše uvedených způsobů objednávky dává odběratel dodavateli nabídku k uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena odesláním objednávky. Poté dodavatel potvrzuje zboží, které může být dodáno a potvrzuje dodání, jak je blíže specifikováno v čl. 2.4. Obchodních podmínek.

 1. Objednání zboží a potvrzení

2.1. Před odesláním objednávky je odběrateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje obsažené v objednávce.

2.2. V objednávce podané musí odběratel uvést jméno, IČO (nebo svou id u dodavatele) a informace nezbytné pro doručení zboží tedy telefonní číslo, adresu pro doručení zboží a dobu, kdy je schopen zboží převzat.

2.3. Odesláním objednávky zboží je odběratel vázán svou nabídkou k uzavření kupní smlouvy až do jejího uzavření nebo do zrušení objednávky, které je učiněno v souladu s těmito Obchodními podmínkami.

2.4. Odesláním objednávky odběratel potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2.5. Dodavatel potvrdí odběrateli vytvoření objednávky automatickým e-mailem. V dalším e-mailu potvrdí dodavatel odběrateli, které zboží má dodavatel aktuálně k dispozici a může být dodáno. Až e-mail s potvrzením zboží, které dodavatel může dodat, je akceptací nabídky odběratele k uzavření kupní smlouvy ze strany dodavatele.

2.6. Dodavatel negarantuje dostupnost zboží prezentovaného v e-shopu. Dodavatel si vyhrazuje právo objednávku odběratele zcela či částečně odmítnout a zboží nedodat, a to i pro případ chybně uvedené ceny zboží prezentovaného v e-shopu nebo v případě náhlé výrazné změny nákupní ceny zboží. Odběratel bude o odmítnutí části nebo celé objednávky informován e-mailem či telefonicky a může mu být nabídnuto náhradní zboží.

2.7. Dodavatel je dále oprávněn stanovit maximální limity odběru jednotlivých položek zboží či objednané nadměrné množství zboží nedodat, případně objednané množství omezit na základě vlastní úvahy. Odběratel bude o odmítnutí části nebo celé objednávky informován e-mailem či telefonicky.

2.8. Odběratel je oprávněn svou objednávku kdykoliv zrušit nebo změnit na telefonním čísle 608 211 558 (v době od 8:00 do 20:00) až do potvrzení dodavatele o tom, které zboží může dodavatel dodat.

III. Cenové a platební podmínky

3.1. Ceny zboží uvedené na internetových stránkách jsou konečné. Dodavatel není plátcem DPH. Při nákupu se uplatní ceny zboží platné v okamžiku odeslání objednávky odběratelem.

3.2. V ceně zboží není zahrnuta cena dopravy. Odběratel se zavazuje uhradit dodavateli spolu s cenou zboží i cenu dopravy ve výši 55 Kč. V případě, že cena zboží přesáhne 500 Kč bez DPH, je cena dopravy zdarma.

3.3. Odběratel se zavazuje uhradit cenu zboží i cenu dopravy v hotovosti přepravci při převzetí zboží, nebyl-li mezi stranami dohodnut jiný způsob platby týkající se objednávky zboží z e-shopu či z jiného výše uvedeného způsobu objednávky.

3.4. Dodavatel si vyhrazuje právo možnosti změn aktuálních cen zboží uvedených na internetových stránkách.

3.5. Odběratel souhlasí s tím, že mu budou daňové doklady vystavovány a doručovány v elektronické podobě ve smyslu § 26 odst. 3 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

 1. Dodání a převzetí zboží

4.1. Dodavatel dodá zboží zpravidla v den, který odběratel v e-shopu nebo jednou z dalších výše uvedených zvolil možností uzavřel objednávku, není-li u zboží uvedeno jinak. V případě, že by doba dodání měla být výrazně prodloužena, vyhrazuje si dodavatel právo kontaktovat odběratele ohledně dalšího postupu.

4.2. Místem dodání je území Hlavní město Prahy a po dohodě i Středočeský kraj. V případě, že je zboží dodáváno prostřednictvím jiného přepravce, než je dodavatel, přechází nebezpečí škody na zboží na odběratele okamžikem předání zboží prvnímu přepravci. V případě, že zboží dopravuje odběrateli dodavatel, přechází nebezpečí škody na zboží na odběratele předáním zboží odběrateli.

4.3. Vlastnické právo ke zboží je na odběratele převedeno okamžikem úplného zaplacení kupní ceny. Nebezpečí na věci odběratele přechází převzetím zboží.

4.4. Marným doručením není dotčeno právo dodavatele požadovat a vymáhat náhradu škody, která mu v souvislosti s marným doručením vznikla. V případě požadavku odběratele na opětovné doručení je dodavatel oprávněn opětovně účtovat odběrateli cenu dopravy.

4.5. Pro objednání pro ranní závoz od 7:00 do 11:00 je odběratel povinen odeslat objednávku do 15:00. Pro večerní rozvoz od 20:00 do 23:00 je odběratel povinen odeslat objednávku do 11:00. Pokud odešle objednávku později dodavatel negarantuje dodání zboží, pokud nebude možné zboží doručit v stanoveném čase, bude odběratele informovat o odložení objednávky.

 1. Odstoupení od smlouvy

5.1. Odběratel souhlasí s tím, že od kupní smlouvy uzavřené na základě těchto Obchodních podmínek je oprávněn odstoupit pouze tehdy, pokud dodavatel nedodá objednané zboží do 1 pracovního dne po lhůtě dodání.

 1. Odpovědnost za vady zboží a Reklamace

6.1. Podepsáním dodacího listu odběratel potvrzuje, že zboží zkontroloval a že jej převzal mechanicky nepoškozené.

6.2. Odběratel je povinen při přejímce si zboží prohlédnout, zda nemá zjevné vady. Při zjištění vad je odběratel povinen tyto ihned při přejímce dodavateli oznámit, tzn. vady vyznačit a popsat do dodacího listu a zboží vrátit zpět řidiči dodavatele, který vrácení reklamovaného a existenci vad potvrdí svým podpisem. Za zjevné vady se považuje i) nekvalitní zboží, ii) scházející množství oproti dodacímu listu, iii) dodání jiného než objednaného zboží nebo iv) mechanické poškození zboží při přepravě. Ostatní vady je odběratel povinen reklamovat ihned po jejich zjištění a v záruční době zboží.

6.3. Oznámení vad odběratel učiní podáním písemné zprávy o vadách obchodnímu zástupci dodavatele nebo dodavateli písemně nejpozději do 7 dnů od dodání zboží, přičemž je při reklamaci povinen uvést odběratelské číslo, druh reklamovaného zboží, množství reklamovaného zboží, důvod reklamace, datum dodání reklamovaného zboží a číslo dodacího listu (popř. faktury).

6.4. Vady potravinářského zboží, které se rychle kazí, musí však odběratel reklamovat nejpozději den následující po koupi, jinak jeho právo na uplatnění vad zboží zaniká.

6.5. Je-li na dodaném zboží vyznačena lhůta, do které musí být zboží použito, nebo doba minimální trvanlivosti, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

6.6. Odběratel je povinen reklamované zboží řádně uskladnit.

6.7. K vyřízení reklamace se dostaví do 3 pracovních dnů k odběrateli obchodní zástupce dodavatele, nedohodnou-li se odběratel a dodavatel jinak. V případě, že se obchodní zástupce v této době k odběrateli nedostaví, oznámí tuto skutečnost odběratel dodavateli písemně do 3 dnů po uplynutí této lhůty.

6.8. O provedeném reklamačním řízení bude sepsán obchodním zástupcem dodavatele zápis s určením způsobu vyřízení reklamace.

6.9. Odběratel je povinen předat zboží k reklamaci čisté, kompletní a ve vhodném obalu, aby nedošlo k dalšímu poškození zboží. Za poškození zboží při přepravě způsobené nevhodným obalem je odpovědný odběratel.

6.10. Dodavatel neodpovídá za vady zboží:

 1. a) pokud vadu zboží odběratel způsobil sám tím, že používal zboží v rozporu s návodem na jeho použití či skladování nebo obecně známými pravidly pro jeho použití či skladování, nebo jiným způsobem,
 2. b) pokud odběratel před převzetím zboží o vadě zboží věděl,
 3. c) pokud reklamace odběratele odporuje povaze zboží, zejména pokud jde o rychle se kazící věc,
 4. d) pro které byla poskytnuta sleva z ceny zboží,
 5. e) které vznikly v záruční době v důsledku opotřebení zboží jeho obvyklým užíváním nebo jeho nesprávným či nadměrným používáním nebo po uplynutí doby životnosti zboží,
 6. f) způsobené zásahem neoprávněné osoby na zboží nebo jeho součásti.

6.11. Dodavatel vyřídí reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace odběratelem a po konzultaci s odběratelem sdělí objednateli, jaký způsob vyřízení reklamace dle čl. 6.12. nebo čl. 6.13. těchto Obchodních podmínek zvolil.

6.12. Představuje-li vada zboží nepodstatné porušení smlouvy, má při vyřizování reklamace odběratele dodavatel právo volby mezi odstraněním vady a poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny.

6.13. Představuje-li vada zboží podstatné porušení smlouvy, je dodavatel oprávněn vyřídit reklamaci odběratele dle své volby jedním z následujících způsobů:

 1. a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 2. b) odstranění vady opravou věci,
 3. c) přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo
 4. d) odstoupením od smlouvy a vrácením ceny zboží odběrateli po vrácení zboží odběratelem.

VII. Dostupnost e-shopu

7.1. Dodavatel není odpovědný za technické problémy spojené s dostupností a funkčností e-shopu či jiné z výše uvedených služeb pro objednávku a případnou škodu vzniklou v souvislosti s takovými problémy.

7.2. Dodavatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky e-shopu nebo v důsledku užití webové stránky e-shopu v rozporu s jejím určením.

7.3. Dodavatel si vyhrazuje právo omezit dostupnost e-shopu na dobu nutnou k provedení oprav, údržby nebo upgradu systému i právo provoz e-shopu kdykoliv bez uvedení důvodu ukončit.

VIII. Ochrana osobních údajů a souhlas se zpracováním

8.1. Dodavatel postupuje při zpracování osobních údajů odběratele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochranně osobních údajů“), a se získanými osobními údaji nakládá jako s důvěrnými.

8.2. Odběratel uděluje dodavateli souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, bydliště, telefonní číslo a e-mailová adresa v souladu s ustanovením § 5 zákona o ochraně osobních údajů za účelem zpracování objednávky odběratele. Odběratel rovněž uděluje souhlas, aby tyto údaje byly v plném rozsahu zařazeny do marketingových databází dodavatele a jeho spřízněných osob a využívány k marketingovým účelům, zejména k provádění průzkumů trhů a k zasílání obchodních sdělení týkajících se produktů a služeb dodavatele a jeho spřízněných osob.

8.3. Odběratel zároveň souhlasí, že daňové doklady a dodací listy vystavené dodavatelem za dodávku zboží odběrateli a v nich obsažené osobní údaje, mohou být předány ke zpracování třetí straně za účelem jejich dalšího využití v rámci IT řešení poskytovaného třetí stranou dodavateli anebo odběrateli.

8.4. Odběratel uděluje souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů dobrovolně na dobu 3 let od posledního nákupu nebo od provedení registrace, podle toho, která lhůta uplyne později.

8.5 Odběratel prohlašuje, že pokud poskytne dodavateli osobní údaje dalších osob (např. jejich kontaktní údaje) pro účely jejich uvedení na daňové doklady či dodací listy (a to i za  účelem jejich předání dodavatelem třetím osobám v souladu s těmito podmínkami), má odběratel zajištěny všechny potřebné souhlasy takovýchto osob v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, pokud zákon o ochraně osobních údajů poskytnutí souhlasů vyžaduje.

8.6. Odběratel má v souladu s § 11 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů právo na přístup ke svým údajům a na jejich opravu, blokaci a likvidaci nesprávných údajů, je oprávněn požádat o poskytnutí informací o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a to bezplatně, má právo svůj souhlas kdykoli odvolat písemně na adrese sídla dodavatele a dále má možnost požádat o nezasílání obchodních sdělení. V případě domnělého porušení svých práv má právo obrátit se na dodavatele i na Úřad pro ochranu osobních údajů

8.7. Odběratel souhlasí, že v případě využití služeb zákaznické telefonické linky, pokud ji dodavatel zřídí, mohou být jeho hovory nahrávány za účelem vyhodnocování a zvyšování kvality poskytovaných služeb.

 1. Závěrečná ustanovení

10.1. Tyto Obchodní podmínky a veškeré kupní smlouvy uzavřené za použití e-shopu či jiným způsobem objednávky se řídí právním řádem České republiky. Pro řešení případných sporů z takto uzavřených kupních smluv je místně příslušný Obvodní soud pro Prahu 1, případně Městský soud v Praze, v závislosti na věcné příslušnosti pro daný spor.

10.2. Dodavatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Činnost dodavatele podléhá Státní zemědělské a potravinářské inspekce.

10.3. Dodavatel je oprávněn Obchodní podmínky kdykoli změnit. Nové podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění na internetové stránce e-shopu. Odběratel zasláním objednávky vždy vyjadřuje souhlas s aktuálním zněním Obchodních podmínek.